Het professionele verschil

De Connection / het Coniugium accepteert als enige beroepsorganisatie in het complementaire, integrale en transpersoonlijke seksuologische veld, uitsluitend leden op basis van genoten geaccrediteerde MBO, HBO en WO+ (voor)opleiding(en). Daarnaast worden onze aankomende leden zorgvuldig gescreend op hun beroepsmatige kwaliteiten en professionele integriteit.

Stone and water bewOnze organisatie is de eerste en enige in het Nederlandse beroepsveld met een juridisch sluitende beroepscode voor hands-on & body-on seksuologische en tantrische practitioners en een onafhankelijke & juridisch gefundeerde klachtenprocedure. In Nederland worden seks-coaches, intimiteits-coaches, surrogaat partners, enz. door de overheid tot dusver beschouwd als seksuele dienstverleners. Echter, in de ons omringende landen (Duitsland, Engeland) hebben ons soort beroepen een therapeutische en educatieve status en zijn zij in verschillende beroepsverenigingen georganiseerd. Deze situatie zou beslist ook wenselijk zijn voor de Nederlandse professionals. Sekswerkers hoeven zich namelijk niet te houden aan bepaalde regels en gedragscodes. Maar voor de bovengenoemde beroepen is het juist heel belangrijk dat professionals zich houden aan bepaalde gedragscodes en vakethiek. Hierdoor wordt de zorg die aan cliënten en patiënten geboden wordt beter en veiliger.

Laat u als cliënt of patiënt daarom niet verleiden door mooi opgezette websites en verhalen. Er zijn namelijk diverse escort bureau's die dure ontknapingstrajecten en of sekscoaching aanbieden, soms zelfs onder het mom van holistische seksualiteit. Vraag daarom altijd eerst naar de (wettelijke) status van een (beroeps)organisatie of bedrijf, daarnaast of het personeel binnen de organisatie vakgerichte opleidingen op het gebied van seksualiteit heeft genoten, voordat u met zogenaamde hands-on, of body-on professionals, zoals bijvoorbeeld surrogaat partners, seks-coaches, intimiteitscoaches en sekszorgverleners, in zee gaat! Dit voorkomt leed en verloren geld. Praktijken en bedrijven die meer dan 160 euro per uur rekenen voor hun diensten, blijken in bijna alle gevallen commerciële, erotische dienstverleners en behoren niet tot ons specifieke beroepsveld.

In ons beroepsveld bevinden zich professionals en praktijken die op basis van gedegen kennis & kunde en op integere, professionele wijze mensen willen helpen en opvoeden op het gebied van seksualiteit en intimiteit. In geval van twijfel of vragen hieromtrent kunt u altijd bellen met ons secretariaat voor een professioneel advies: 06-49987435.

Daarnaast bevinden zich ook organisaties in ons veld die als stichtingen werken voor bepaalde doelgroepen, met behulp van vrijwilligers. Zoals bijvoorbeeld stichting Schilpad, een stichting voor handicap en seksualiteit.

De Connection / Coniugium is daarnaast de enige Nederlandse beroepsorganisatie in bovengenoemd veld met geregelde internationale uitwisselingen op het gebied van (bij)scholing en supervisie van professionals. Onze organisatie werkt daarin samen met andere Europese - en Amerikaanse erkende organisaties en is daarmee een internationaal gerespecteerde partner op het gebied van seks-coaching, surrogaat partner trajecten, tantra, etc.

De Connection / het Coniugium is de eerste beroepsorganisatie in het veld die onafhankelijk een vijfjaarlijkse inspectie en visitatieronde organiseert onder haar leden, aangesloten praktijken en organisaties.

Het Coniugium (= naam van de beroepsgroep verbonden met The Connection) erkent en registreert ieder lid naar niveau, welk een door de Europese overheid geaccrediteerde therapeutische, educatieve, welzijn en of zorgende opleiding heeft genoten en daarnaast voldoende professionele ervaring (minimaal 3 jaar) heeft in het (complementaire en of integrale) seksuologische vakgebied.

Nota bene: certificatie door welke organisatie ook, is niet vergelijkbaar met gecertificeerde registerregistratie in een erkend beroepsregister. Omdat iedere organisatie het recht heeft haar leden te certificeren, ongeacht genoten opleiding en ervaring.

Opname van een lid in het Coniugium beroepsregister daarentegen, met daaraan een verbonden beroepsaantekening kan binnen deze beroepsvereniging slechts plaatsvinden op basis van door Europese overheden erkende en geaccrediteerde opleidingen en specialisaties. De accreditaties voor HBO en WO onderwijs worden in Nederland gedaan door de NVAO (voor meer info klik deze link: http://www.nvao.net/).

Bindende Beroepscode

Alle Coniugium geregistreerde hands-on practitioners zijn gehouden aan de voor hen speciaal geformuleerde beroepscode. Deze beroepscode bestaat uit een ethische code, een professionaliseringscode, een gezondheidscode en een veiligheidscode. (Om de vollledige beroepscode te downloaden kijk onder Het Coniugium en klik beroepscode).

Onafhankelijke Klachtprocedure

Het Coniugium voorziet in een onafhankelijke klachtprocedure. Wanneer cliënten/studenten naar aanleiding van een behandeltraject/leertraject een klacht willen indienen over een bij het Coniugium aangesloten counsellor/coach/docent, etc.. (Om de klachtprocedure te downloaden kijk onder Het Coniugium en klik klachtprocedure).

Aanbieden van geregelde Bijscholing, Intervisie- en Supervisietrajecten

Het Coniugium biedt haar leden en aspirant leden betaalbare (bij)scholingstrajecten aan, daarnaast het gratis bijwonen van intervisiegroepen en supervisie tegen de gebruikelijke vergoeding. Informatie over open intervisiebijeenkomsten en bijscholing vindt u onder het kopje "Actualiteiten".

Inspectie en Visitatie

Vijfjaarlijks organiseert het Coniugium zelf een inspectie en visitatieronde voor alle aangesloten praktijken, counsellors/coaches en toekomstige opleidingen. Vanuit deze inspectie en visitatie worden er zo nodig aanbevelingen gedaan voor individuele en algemene verbeteringen. De eerste inspectieronde is gepland voor 2015.

Cirkel deel 9 - wereld bewInternationale Samenwerking

De Connection organiseert internationale uitwisseling en samenwerking met de AASECT (American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists), de IPSA (International Professional Surrogates Association), Erospirit Research Institute (A Think Tank exploring the connection between spirituality and sexuality), The New School of Erotic Touch (Prof. Dr. Joseph Kramer’s instituut voor Sexological Body Workers), The school for Sex Energy Workers by Dr. Ray Stubbs, The Institute for Advanced Study of Human Sexuality, San Francisco, The ICASA Institute for Sexual Surrogate Partner Therapy, and Intimacy Coaching, (London, UK).