Informatie voor de cliënt

Stel je hebt zelf besloten tot, of bent verwezen naar een complementair en of integraal seksuologisch hulpverlener, hoe gaat dat in zijn werk?

Je complementaire / integrale seksuologische behandeling of hands-/ body-on sekstraining begint met een intakegesprek. Dit is belangrijk voor de proces-coach / integraal behandelaar om je vraag en of probleem goed in kaart te brengen en voor jou als cliënt om te kijken of je vertrouwen ervaart in de proces-coach of integraal behandelaar. Daarnaast of het voorgestelde traject en de werkwijze je voldoende aanspreken.

Kissing her stomach bewVoor reguliere tantra massages is er over het algemeen geen uitgebreide intake nodig. Hierbij volstaat een korte intake en kennismaking van 20 minuten door de masseur.

In de intake worden je problemen en behoeften met de proces-coach [1] / integraal behandelaar uitvoerig besproken. Daarnaast komen in dit gesprek ook de eventuele wensen en verwachtingen van jou, als cliënt aan bod.

In het intakegesprek is er aandacht voor je psychische, medische, sociale en relationele context. De proces-coach / integraal behandelaar stelt vragen. Hij wilt bijvoorbeeld weten of je psychisch en lichamelijk gezond bent, of je medicijnen gebruikt en welke medicijnen, wanneer je seksuologische en of relationele probleem ontstaan is? Etc.

Op basis van het intakegesprek stelt de proces-coach / integraal behandelaar een behandelplan op. Daarin staat het (eind)doel beschreven van het behandeltraject. Dit wordt door de meeste proces-coaches / integraal behandelaren vastgelegd in een behandel/begeleidingscontract. In het contract wordt beknopt aangegeven hoe het behandelproces vorm zal krijgen en welke proces-coach en eventueel hands- / body-on practitioner, zoals bijvoorbeeld een surrogaat partner, hierin een rol zullen spelen. Daarnaast vermeldt het contract een geschatte duur van de behandeling/begeleiding en eventueel de daarin te onderscheiden fasen.

Stel je gaat in behandeling omdat je op latere leeftijd nog seksueel onervaren bent. Je zult dan waarschijnlijk een seksuele inwijding aangeboden krijgen. Bij zo’n inwijding is er sprake van een psychodiagnostische fase (= intake en psychologische analyse), een behandelfase die uiteen valt in de fase waarin intiem contact getraind wordt met de intimiteits-coach, de fase waarin seksueel contact getraind wordt door de seks-coach, gevold door de coïtale fase, waarin daadwerkelijk toegewerkt wordt naar gemeenschap hebben met een surrogaat partner, de evaluatiefase en de eventuele nazorg aan het einde van het inwijdingstraject begeleid door de aangestelde proces-coach.

In het contract staat tevens vermeld of je als cliënt ook hands-on en/of body-on [2] behandeld zal worden met de daaraan verbonden voorwaarden en begrenzingen voor jou als cliënt, de proces-coach en de surrogaat partner. Voor de goede orde Connection / Coniugium proces-coaches werken altijd hands- en body-off tijdens hands-on en of body-on begeleidingstrajecten!

Sowieso is het belangrijk bij behandelingen waar sprake is van intiem - en of seksuologisch lichaamswerk dat je leert je eigen en andermans grenzen te verkennen, te erkennen en te respecteren. Dit aspect vormt een belangrijk onderdeel van seksuologisch lichaamswerk sessies.

Er vindt beslist geen seksueel en of intiem (fysiek) contact plaats met de hands-on / body on practitioner zonder dat er een therapeutische of educatieve noodzaak is, zelfs als je dit zou wensen. Hierin onderscheidt seksuologisch hands-on en body-on werk zich van sekswerk, ook van gespecialiseerd sekswerk.

Je hebt altijd het recht om een begeleidingstraject of behandeling op welk moment dan ook te stoppen. De proces-coach / integraal behandelaar zal dan desgewenst samen met jou andere behandelopties bespreken.

Indien je naar aanleiding van een begeleidingstraject / behandeling een klacht wil indienen over een proces-coach, integraal behandelaar of hands- / body-on practitioner, dan kan dat via de Coniugium klachtprocedure. (Klik "Het Coniugium" en vervolgens klachtprocedure).

Toch blijkt het in de meeste gevallen afdoende, wanneer je allereerst jouw problemen en klachten met de proces-coach / integraal behandelaar in kwestie bespreekt, al dan niet bijgestaan door een bemiddelaar (mediator).

De klachtcommissie van het Coniugium beoordeelt of een klacht ontvankelijk is, in het geval deze ontvankelijk is, of de klacht gegrond, deels gegrond of ongegrond is. Hierin vormt o.a. de beroepscode t.b.v. seksuologisch lichaamswerk de leidraad voor de klachtcommissie. (klik Het Coniugium en vervolgens Beroepscode).

Wat zijn de voordelen van complementaire en of integrale seksuologische hulpverlening?

Het voordeel van de complementaire/ integrale/ somatische seksuologische benadering is, dat naast de cognitieve gedragstherapie [3], waar seksuologen NVVS meestal mee werken, er specialistische lichaamsgerichte therapie als praktijkoefening wordt aangereikt. Intieme, seksuele, fysieke wederzijdse aanraking maakt hier in een aantal gevallen deel van uit. (NB. Dit soort aanraking mag enkel en alleen gegeven worden door Connection / Coniugium gecertificeerde en geregistreerde hands-on en body-on practitioners, altijd begeleid door gecertificeerde proces-coaches.).

Deze praktische werkwijze benadert het dichtst jouw natuurlijke (intieme/seksuele) toestand en situatie. Jouw brein en lichaam worden gelijktijdig en meervoudig geactiveerd tijdens een sessie.

Dit heeft voordelen, niet alleen de cognitie (= o.a. het herinneren, denken en begrijpen) wordt aangespoord, maar ook de direct zintuiglijke, fysieke ervaringen en waarnemingen worden geactiveerd, daarnaast de nodige gevoelstoestanden. Dit zorgt voor een totale inprent (hierbij zijn meerdere hersengebieden actief) in jouw bewustzijn. Je zal zo sneller bepaalde dingen bewust worden en leren. Daardoor zal je zelfvertrouwen toenemen en je angst of schaamte sneller afnemen.

Bij de sessies worden ook desgewenst (bed)partners betrokken, in de zogeheten partnersessies.                  

Tijdens deze sessies leert ook jouw partner via concrete fysieke ervaringen de nodige intieme en seksuele vaardigheden, welke de seksuele en intieme relatie tussen jou en je partner zullen verbeteren. Daarbij is er ook altijd een coach aanwezig, die desgewenst meekijkt, ondersteunt en adviezen geeft. Deze methode zorgt ervoor dat jij en je partner minder in jullie gebruikelijke patronen zullen terugvallen, omdat jullie in een andere en veilige omgeving nieuwe, praktische dingen leren over en met elkaar, in aanwezigheid van een begeleider.

Voor de cliënten die geen (bed)partner hebben en daarbij seksueel onervaren zijn, biedt deze vorm van lichaamsgerichte en intieme begeleiding de mogelijkheid om samen met een seks-coach en/of surrogaat partner de noodzakelijke intieme en seksueel fysieke ervaringen op te doen, zodat de onzekerheid en schaamte over de seksuele onervarenheid of onbeholpenheid vaak direct verlicht kunnen worden.

Maar ook voor mensen die door seksueel trauma geblokkeerd zijn geraakt, kan een traject met bijvoorbeeld een goed getrainde surrogaat partner naast of na een therapeutisch verwerkingstraject, een ruggesteun zijn die de ergste angsten en onzekerheden wegneemt.

De (therapeutische en of educatieve) trajecten worden altijd begeleid en bewaakt door Connection / Coniugium geaccrediteerde procescoaches, die in staat zijn vanuit hun opleiding en ervaring het gehele traject te overzien en vorm te geven. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de tussentijdse- en eindevaluaties van de diverse hands-on en body-on begeleidingstrajecten.

De mogelijke nadelen van seksuologisch lichaamswerk

De mogelijke nadelen van seksuologisch lichaamswerk zijn dat je bijvoorbeeld verliefd kunt worden op je surrogaat partner of seks-coach, omdat je intiem met elkaar bent. Deze verliefdheidgevoelens kunnen buiten een sessie om niet door de hands- / body-on practitioner worden beantwoord. Sterker nog hij/zij mag jouw verliefde gevoelens niet beantwoorden. In deze zin is deze begleiding ongelijkwaardig. De hands-/ body-on practitioners zijn getraind met deze gevoelens van verliefdheid om te gaan, maar voor jou kan dit nieuw en lastig zijn.

Ook is het zo dat er bijvoorbeeld bij surrogaat partnerschap sprake kan zijn van een zekere mate van relationele hechting. Aan het einde van een begeleidingstraject wordt de intieme band tussen jou en je surrogaat partner hoe dan ook verbroken. Dat kan emotioneel pijn doen en lastig te accepteren zijn. Maar het is wel hoe het is.

Jij en de surrogaat partner zijn vanzelfsprekend voorafgaand aan een traject getest op SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen), maar dan nog kan een voorbehoedsmiddel defect raken en is een extra en onmiddellijke testronde noodzakelijk. Dat kan belastend zijn voor jou als cliënt, maar is in dergelijk geval onvermijdelijk

Samenvattend

Gelukkig blijkt inmiddels uit de jarenlange klinische praktijk dat bovengenoemde bezwaren en risico’s over het algemeen goed beheersbaar zijn.

Het transformerende, helende en positieve effect daarentegen van intiem / seksueel fysiek gerichte sessies door goed getrainde hands- / body-on practitioners is opzienbarend. Daarnaast bewijst deze vorm van begeleiding effectief en doelmatig te zijn.

Bijvoorbeeld bij cliënten met een milde autisme spectrum stoornis. Meer dan 80% van de behandelde cliënten (67 in totaal binnen de pilot studie) met de autistisch spectrum stoornis Asperger, ervaren door deze specifieke intiem lichaamsgerichte sessies nieuwe dimensies in hun leven. Terwijl voorheen een seksuele en intieme partnerrelatie voor deze groep cliënten vaak onbereikbaar leek, is na behandeling het pad geopend naar meer en intenser intiem (seksueel) contact met de medemens.

De sessies met seksuologisch lichaamswerkers, zoals surrogaat partners of seks-coaches, blijken voor deze groep cliënten en in deze situaties bijzonder effectief.

Het is juist in deze gevallen dat de hands- / body-on practitioners, onder begeleiding van proces-coaches verder kunnen gaan, waar het voor een reguliere seksuoloog in een behandeltraject stopt.


[1] Een procescoach is een in seksuologisch lichaamswerk gespecialiseerd en gecertificeerd professional die hands-on en body-on practitioners begeleidt en bewaakt tijdens een complemantair - of integraal behandeltraject.

[2] Hands-on en body-on werk verwijst naar de vooraf overeengekomen en geïndiceerde intieme en fysieke seksuele relatie, die diverse seksuologische lichaamswerkers met hun cliënten en studenten mogen hebben gedurende de duur van de professionele relatie.

Bij hands-on contact wordt het (intiem/genitaal/vaginaal/anaal) aanraken en masseren door de handen bedoeld.

Bij body-on contact wordt het aanraken van en met het hele lichaam bedoeld en tevens het genitaal en coïtaal contact dat plaats kan hebben tussen de seksuologische lichaamswerker en zijn cliënt/student.

[3] Cognitieve gedragstherapie: psychologische / seksuologische problemen in kaart brengen en vervolgens via gezonde gedachten en de juiste veranderingen in het gedrag onder controle proberen te krijgen.