Klachtenreglement The Connection | Coniugium

 Klachtenreglement van The Connection | Het Coniugium

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 1.

1. Voor zover enige term in dit reglement afwijkt van die in de Statuten van de Connection / Coniugium,
    prevaleert de definitie in de Statuten. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
a. klachtencommissie: een onafhankelijke ad hoc samengestelde commissie die een door de klager ingediende
    klacht onderzoekt en daarover een uitspraak doet, eventueel vergezeld van (dwingende) adviezen aan de
    aangeklaagde en/of klager
b. klager: de persoon welke ingevolge dit reglement bevoegd is tot het indienen van een klacht.
c. aangeklaagde: het lid van het Coniugium of het voor hem werkzame personeel, een docent verbonden aan 
   de Connection opleidingen of training centra, voor zover de klacht is ingediend door een student.
d. het Coniugium: beroepsorganisatie van professionals werkzaam in de complementaire,
    integrale en transpersoonlijke seksuologische hulpverlening en zorg.
e. (aspirant) lid van de Connection / het Coniugium: degene die ingevolge artikel X van de Statuten van
    de Connection / het Coniugium als lid van de beroepsvereniging voor complementaire, integrale en
    transpersoonlijke seksuologische hulpverlening en zorg is geaccepteerd geregistreerd.
f.  bestuur: het dagelijks bestuur van de Connection / het Coniugium.
g. adviesraad (Advisory Board): het algemeen bestuur of de adviesraad van de Connection / het Coniugium.
h. secretaris klachtencommissie: degene die als zodanig is aangewezen door het dagelijks bestuur
i.  Student: leerling die studeert aan één van de opleidingen van de Connection Academy, of deelneemt
    aan een cursus / seminar gedoceerd door de Connection Academy.

2. Dit reglement heeft zowel betrekking op de behandeling van zogenaamde externe klachten als bedoeld
    in artikel 3, eerste en tweede lid, als op interne klachten, als bedoeld in artikel 3, derde lid.

3. Als interne klachten gelden: 
a. klachten van het ene Connection / Coniugium-(aspirant) lid tegen het andere, tenzij klager als cliënt 
    in de zin van de beroepscode in een relatie tot de aangeklaagde staat. 
b. klachten van personeelsleden van aangeklaagde, tenzij klager als cliënt in de zin van de beroepscode 
    in een relatie tot de aangeklaagde staat. 
c. klachten tegen een bestuurslid. NB. Het betreffende bestuurslid is niet aanwezig bij de beraadslagingen 
   en komt geen stemrecht toe in de klachtprocedure. In dat geval wijzen de andere leden van het 
   Bestuur een vervanger aan die over de klacht mede zal oordelen. 
d. Bij interne klachten dient er hoor en wederhoor door de klachtencommissie of het Bestuur worden 
    toegepast. Dit kan plaatsvinden in een hoorzitting, of eventueel ook in een algemene vergadering van 
    leden van de beroepsgroep.

Artikel 2
Doelstelling van deze klachtenregeling is:
a. Recht doen aan de individuele klager.
b. Het zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde.
c. Het verzamelen van klachten teneinde een beter zicht te krijgen op mogelijke tekortkomingen het
    professionele contact van de hands-on / body-on practitioners, integrale, transpersoonlijke en somatisch
    gerichte seksuologen en proces-coaches, teneinde in voorkomende gevallen aanbevelingen aan het Bestuur
    te doen die leiden tot verbeteringen in de aangeboden hulpverlening en of zorg.
d. Voorzien in een laagdrempelige klachtenregeling zoals voorgeschreven in de Wet Klachtrecht Cliënten
    Zorgsector (WKCZ).

Ontvankelijkheid en termijnen

Artikel 3 1.
1. Klachten kunnen slechts ingediend worden door de rechts- of natuurlijke persoon die gevolgen ondervindt
    of heeft ondervonden van een gedraging van een lid van de Connection / het Coniugium dan wel een
    gedraging van het voor dit lid werkzame personeel, in het kader van een direct of indirect
    professioneel-seksuologisch (hands-on / body-on) contact.
2. Hieronder zijn tevens inbegrepen zowel cliënten, patiënten als mede studenten aan de
    Connection Academy verbonden opleidings- of trainingsinstituten.
3. Eveneens bevoegd tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie is de vertegenwoordiger
    of nabestaande(n) van de natuurlijke persoon als bedoeld in lid 1. 4. Het lid van de Connection /
    het Coniugium of een personeelslid van een (aspirant) lid van de Connection / het Coniugium is bevoegd
    tegen een (ander) (aspirant) lid een interne klacht in te dienen als hij/zij gevolgen ondervindt of heeft
    ondervonden van een gedraging van het (aspirant) lid van de Connection / het Coniugium dan wel een
    gedraging van het voor dit lid werkzame personeel.
5. Onder gedraging als genoemd in lid 1 wordt verstaan enig handelen of nalaten zowel als het nemen
    van een beslissing met negatieve en of schadelijke gevolgen voor de klager.

Artikel 4
Beperking klachtrecht 
Geen klachten kunnen ingediend worden:
a. op arbeidsrechtelijk terrein van personeelsleden van aangeklaagde, ter zake waarvan de gewone rechter,
    sectie Kanton, bevoegd is.
b. ter zake waarvan door klager reeds bij de gewone rechter een procedure is aangespannen.
c. tegen het Bestuur, zijnde zowel het dagelijks als mede het algemeen bestuur of de adviesraad.
d. tegen de Connection / het Coniugium als stichting / beroepsvereniging.
e. die de algemene werkwijzen, methodieken en filosofie van de complementaire, integrale en
    transpersoonlijke seksuologische hulpverlening en zorg betreffen.
f. welke anoniem zijn.

3. Klachten zijn verjaard indien zij een handelen of nalaten betreffen dat meer dan zeven jaar geleden
    heeft plaatsgehad, met dien verstande dat de termijn van zeven jaar niet eerder ingaat dan de dag
    waarop klager meerderjarig is geworden.

Artikel 5
Wijze van indienen
1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur.
2. Het klaagschrift bevat tenminste:
    a. een omschrijving van het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft,
    b. naam en adres van de klager,
    c. naam en adres van de aangeklaagde,
    d. indien van toepassing, naam en adres van degene die de klager vertegenwoordigt.
    e. Een duidelijke omschrijving van de klacht

Het bestuur stuurt de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging. Gelijktijdig stuurt zij een afschrift van de klacht naar de aangeklaagde. Het dagelijks bestuur onderzoekt bij ontvangst van een klacht of aan de formele vereisten als genoemd in artikel 3, lid 1 t/m 5 van het klachtenreglement is voldaan. Wanneer een klacht formeel onvolledig blijkt, stelt zij de klager in de gelegenheid om binnen twee weken de klacht alsnog aan te vullen. Als niet binnen de genoemde termijn de aanvulling heeft plaatsgevonden, kan het dagelijks bestuur de klacht niet-ontvankelijk verklaren. Tegen deze niet-ontvankelijkheidverklaring staat geen verzet open.
Vast Recht
Voor de indiening van een klacht is vast recht verschuldigd. Dit bedraagt € 350,- en wordt door het dagelijks bestuur na ontvangst van de klacht bij klager in rekening gebracht. De klacht wordt in ieder geval niet eerder in behandeling genomen, dan wanneer het vast recht is voldaan. Wanneer dit vast recht niet binnen zes weken na verzending van de factuur binnen is, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.
Beoordeling ontvankelijkheid
Wanneer de klager geen klachtrecht toekomt in de zin van dit reglement danwel niet aan alle vereisten als genoemd in dit reglement is voldaan, verklaart het bestuur de klacht binnen drie weken na ontvangst van de klacht deze niet- ontvankelijk. Tegen een niet-ontvankelijkverklaring door het bestuur als genoemd in lid 5.2 staat verzet open bij het dagelijks bestuur. Dit verzet dient binnen twee weken na verzending van de verklaring door de secretaris schriftelijk  te worden ingediend bij het dagelijks bestuur. Het bestuur  heroverweegt de kennelijk niet ontvankelijkheid en oordeelt daaromtrent binnen twee weken. Zij dient haar beslissing te motiveren. Verdere behandeling Wanneer de klacht ontvankelijk is, wordt door het dagelijks bestuur onderzocht of het geschil zich leent voor mediation. Zij beslist hierover binnen twee weken. Wanneer het zij oordeelt dat dit het geval is, biedt zij partijen een mediation traject aan, waarvoor appendix A van dit klachtreglement van toepassing is. Als wordt gekozen voor het mediation traject, wordt het vast recht gerestitueerd aan de klager.
Instelling klachtencommissie
Wanneer geen mediation traject als genoemd in lid 5.2 wordt toegepast, althans niet tot oplossing van het geschil leidt, wordt door het dagelijks bestuur binnen 4 weken een klachtencommissie samengesteld. De klachtencommissie als genoemd in lid 1.1.a hebben ten minste zitting: één onafhankelijk jurist, één Coniugium lid als interne deskundige, één (externe) deskundige. De klachtencommissie bestaat maximaal uit 5 leden. De  klachtencommissie wordt bijgestaan door een door het dagelijks bestuur gekozen (klachtencommissie) secretaris. De klachten commissie  neemt binnen drie weken na haar instelling de klacht in behandeling. Zij informeert de klager en aangeklaagde hierover schriftelijk. Gelijktijdig stuurt de secretaris de klacht ter kennisneming door naar de aangeklaagde.

Klachtafhandeling en termijnen

Artikel 6 1.
1.  De klachtencommissie onderzoekt nadat de klacht is ontvangen van de secretaris nogmaals grondig de
     formele en inhoudelijke ontvankelijkheid van de klacht, mede op grond van de vereisten genoemd in
     dit klachtenreglement. Hiervoor heeft de klachtencommissie maximaal vier weken.
     De klachtencommissie stuurt haar gemotiveerd besluit aangaande ontvankelijkheid / niet
     ontvankelijkheid naar klager, aangeklaagde en het dagelijks bestuur.
2.  Binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het besluit tot kennelijk niet ontvankelijkheid kan
     verzet gedaan bij de klachtencommissie. De commissie zal, met medeneming van de motivatie van het
     ingediende verzet haar besluit binnen drie weken heroverwegen. Tegen deze heroverweging staat geen
     beroep open.
3.  Indien de klachtencommissie besluit tot ontvankelijkheid van de klacht, wordt aangeklaagde verzocht om
     binnen vier weken nadat de klachtencommissie daarom heeft verzocht, schriftelijk te reageren op de inhoud
     van de klacht. De klachtencommissie hoort de partijen indien noodzakelijk en of gewenst in een hoorzitting
     binnen acht weken.
4.  De ad hoc geformeerde onafhankelijke klachtencommissie zal oordelen op basis van wat in de beroeps-
     verenigingstatuten, als mede de beroepscode voor seksuologisch - en tantrisch lichaamswerkers en hun
     supervisors is vastgelegd en wat redelijk en billijk is in de gegeven situatie.

5.  De klachtencommissie oordeelt of een klacht niet ontvankelijk, ongegrond, gegrond of gedeeltelijk
     gegrond is.
6.  Indien een klacht door de klachtencommissie als gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt beoordeeld, stellen
     zij een advies op schrift en sturen dit advies binnen twee weken door aan het dagelijks bestuur.
7.  Het dagelijks bestuur legt uiteindelijk de eventuele maatregelen en sancties op, naar aanleiding van het
     advies van de klachtencommissie.
     NB. Dit proces moet zijn afgerond binnen vier maanden nadat de klacht ontvankelijk is verklaard door
     de klachtencommissie. Het dagelijks bestuur is daarnaast gemachtigd op basis van eigen inzicht en
     overweging maatregelen aan te scherpen en of te verzachten ten aanzien van de aangeklaagde, wanneer
     zij dit nodig acht. Zij moet deze beslissing binnen vier weken schriftelijk motiveren naar de klager en de
     aangeklaagde. Tegen deze heroverweging van maatregelen en sancties door het Bestuur staat geen
     beroep open.
8.  Indien de klacht een juridische aansprakelijkheidsstelling voor schade omvat of de inhoud van de klacht van
     bijzondere aard blijkt, bijvoorbeeld vanwege een complexe hulpverlenings-medisch, of juridisch-technische
     situatie of vanwege niet onaannemelijke, zware of herhaalde aantijgingen tegen de aangeklaagde, kan de
     klachtencommissie, met instemming van de klager, besluiten de klacht voor behandeling door te verwijzen
     naar een externe Tuchtrechtcommissie zoals bijvoorbeeld de TBNG (Stichting Tuchtrecht voor Beroeps-
     beoefenaren binnen de Natuurlijke Gezondheidszorg), dan wel klager adviseren de klacht voor te leggen
     aan een andere geëigende instantie of de Nederlandse rechter.
9.  Indien de klager niet instemt met een voorgenomen besluit van de klachtencommissie als bedoeld in lid 3,
     beperkt de behandeling van de klacht door de klachtencommissie zich tot het uitspreken van een globaal
     oordeel over de gedraging welke het onderwerp vormt van de klacht.
10.Indien termijnen overschreden dreigen te worden, bericht de secretaris van de klachtencommissie klager,
     aangeklaagde en het Bestuur tijdig, onder vermelding van de nieuwe termijn waarop de klachten-
     commissie zal reageren. In totaal mag de klachtafhandeling niet meer dan 16 weken in beslag nemen,
     tenzij het dagelijks bestuur en of de klachtencommissie gemotiveerd om uitstel verzoeken, kunnen de
     termijnen verlengd worden.

Artikel 7 1.
1. De klachtencommissie komt bijeen wanneer en zo vaak de voorzitter van de klachtencommissie, in overleg
    met de secretaris, in zake een bepaalde klacht dit nodig acht.
2. De vergadering en hoorzittingen hebben een besloten karakter.

Artikel 8 1.
1.  De klachtencommissie kan nadere schriftelijke of mondelinge inlichtingen vragen aan klager, aangeklaagde
     en/of derden, waaronder zijdelings betrokkenen en deskundigen.
2.  Indien de klachtencommissie dit noodzakelijk acht, kunnen klager, aangeklaagde, alsmede andere bij de
     procedure betrokkenen worden opgeroepen voor een mondelinge behandeling.
3.  De klager en aangeklaagde hebben recht op een mondelinge behandeling van de klacht waarbij hoor en
     wederhoor in een daarvoor georganiseerde zitting door de klachtencommissie wordt toegepast.

Artikel 9.
Klager en aangeklaagde kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een gemachtigde.

Artikel 10 1.
1. De klachtencommissie doet schriftelijk en gemotiveerd uitspraak, uiterlijk binnen drie maanden aan het
    bestuur nadat de klachtencommissie de klacht ontvankelijk heeft verklaard ingevolge artikel 5, tenzij
    een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. In het laatste geval geldt een maximale termijn van
    acht weken, gerekend vanaf de dag van de mondelinge behandeling. Deze uitspraak wordt naar klager, 
    aangeklaagde en het dagelijks bestuur gezonden.
2. Indien bovenstaande termijnen door omstandigheden overschreden dreigen te worden, bericht de
    klachtencommissie de klager en de aangeklaagde hiervan tijdig onder vermelding van de nieuwe termijn
    waarop de klachtencommissie uiterlijk uitspraak zal doen.  

Mogelijke maatregelen en sancties

Artikel 11 1.
1. Het bestuur deelt zowel de klager, de aangeklaagde als de klachtencommissie schriftelijk en gemotiveerd
    mede of het maatregelen neemt naar aanleiding van de uitspraak en het advies van de commissie, en zo
    ja, welke.
2. Het dagelijks bestuur is ook gemachtigd op basis van eigen inzicht en overweging maatregelen aan te
    scherpen en of te verzachten ten aanzien van de aangeklaagde, wanneer zij dit nodig acht.
    Zij moet deze beslissing binnen vier weken schriftelijk motiveren naar de klager en de aangeklaagde.
    Tegen deze heroverweging van het Bestuur staat geen beroep open.

Het dagelijks bestuur kan bij een (gedeeltelijke) gegrondverklaring door de klachtencommissie beslissen of en welke maatregelen / sancties van toepassing zijn, zoals:

 • De behandelaar/docent wordt gewaarschuwd. 
 • De behandelaar/docent wordt berispt en moet na enige verplichte bijscholing/supervisie sessies zijn werkattitude en routine aanpassen en of wijzigen. 
 • De behandelaar/docent wordt ernstig berispt, moet werkattitude, routine drastisch wijzigen en mag voor deze periode geen cliënten meer behandelen en of studenten doceren. In deze periode volgt de behandelaar/docent een intensief bijscholing/supervisietraject. 
 • De behandelaar/docent mag voor een maximale periode van vijf jaar geen bestuursfunctie vervullen of zitting nemen in een commissie. 
 • Tijdelijke schorsing lidmaatschap en uitoefening van werkzaamheden. 
 • De behandelaar/docent wordt geroyeerd uit de beroepsgroep en of van de opleiding verwijderd.
  Dit royement is levenslang.

3. De schriftelijke reactie van het dagelijks bestuur dient binnen een maand nadat de klachtencommissie
    daarom heeft verzocht door de klager, aangeklaagde en commissie te zijn ontvangen.
4. Bij dreigende overschrijding van de termijn is de klachtencommissie bevoegd de beslistermijn te verlengen.
    Zij stelt partijen hiervan uiterlijk op de dag van verstrijken van de beslistermijn schriftelijk in kennis.

Artikel 12
Indien de aangeklaagde, ook na een aanmaning hiertoe, geen medewerking verleent aan het onderzoek van de klachtencommissie, kan de commissie het dagelijks bestuur in overweging geven hierover een klacht in te dienen bij een externe Tuchtrechtcommissie of de Inspectie Volksgezondheid te verwittigen. Samenloop van de klachtenprocedure met procedures bij andere instanties.

Artikel 13 1.
1. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende
    instantie die de klacht in behandeling kan nemen, zoals de Inspectie Volksgezondheid, de burgerrechter
    of strafrechter, het Tuchtcollege voor Beroepsbeoefenaren binnen de Natuurlijke Gezondheidszorg of
    interne klachtencommissies of tuchtrechtcommissies van verenigingen van beroepsbeoefenaren, anders
    dan de Connection  / Coniugium, waarbij aangeklaagde is aangesloten.
2. Als de klager hiertoe besluit, dient hij of zij dit de klachtencommissie onverwijld schriftelijk mede te delen.
3. Indien de klachtencommissie dit opportuun acht, kan de commissie, met instemming van de klager,
    besluiten de klacht niet (verder) te behandelen dan wel op te schorten, als deze is voorgelegd aan
    instanties zoals hierboven bedoeld. Taken en samenstelling van de klachtencommissie

Artikel 14 1.
1. De Klachtencommissie treedt op in een samenstelling van tenminste drie en ten hoogste vijf leden, waar-
    onder in alle gevallen een onafhankelijk voorzitter (jurist) die geen lid is van de Connection / het Coniugium.
2. Voor elk van de leden van de klachtencommissie kan een lid-plaatsvervanger worden benoemd indien
    wenselijk en of noodzakelijk. In ieder geval wordt voor de onafhankelijk voorzitter een lid-plaatsvervanger
    benoemd die geen lid is van de Connection / het Coniugium.
3. Leden en leden-plaatsvervangers worden ad-hoc benoemd door het dagelijks bestuur.
4. De leden en leden-plaatsvervangers zijn herbenoembaar.
5. De klachtencommissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris, als zodanig
    aangewezen door het dagelijks bestuur.
6. De secretaris kan de vergadering van de klachtencommissie zo nodig bijwonen, doch heeft geen stemrecht.

Artikel 15 1.
1. Een lid van de klachtencommissie kan zich verschonen en kan worden gewraakt, indien er te zijnen
    aanzien feiten en omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de onpartijdigheid schade zou 
    kunnen lijden.
2. Over de wraking wordt door de overige leden van de klachtencommissie zo spoedig mogelijk beslist.
    Ingeval van staken van de stemmen is het verzoek tot wraking toegewezen.
3. Tegen een afwijzende beslissing inzake wraking staat geen beroep open.
4. Een lid, dat zich heeft verschoond, dan wel een gewraakt lid kan door plaatsvervangers vervangen worden.

Artikel 16 1.
1. Leden en leden-plaatsvervangers van de klachtencommissie, evenals de secretaris, hebben een
    geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie in of voor de commissie
    bekend is geworden.
2. Ook het dagelijks bestuur heeft geheimhoudingsplicht. Deze geheimhouding geldt ten opzichte van de
    klager en de aangeklaagde, maar betreft tevens de specifieke inhoud van een klacht.

3. Het dagelijks bestuur mag alleen het eindoordeel in algemene termen en de opgelegde sanctie(s) ten
    aanzien van de aangeklaagde, indien noodzakelijk, publiek maken. Bijvoorbeeld in geval van een
    tijdelijke schorsing of royement.

Artikel 17 1.
De klachtencommissie brengt over elk kalenderjaar een openbaar verslag uit, waarin het aantal en de aard van de door de commissie behandelde klachten worden aangegeven. In het jaarverslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens opgenomen. 2. Het bestuur zendt het verslag voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar aan de bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid.

Slotbepalingen

Artikel 18 1.

De klachtenprocedure is kosteloos, behoudens het vereiste en betaalde vast recht. Dit geldt niet voor de eventuele kosten van mediation, een advocaat of adviseur als bedoeld in artikel 9. 2. Kosten van eventuele externe deskundigen en getuigen worden gedragen door degene die deze heeft ingeschakeld c.q. door de klachtencommissie heeft doen horen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard en de kosten redelijkerwijs gemaakt moesten worden, kan de commissie bepalen dat de aangeklaagde deze kosten dient te dragen. Artikel 19 Dit reglement kan zo nodig worden ingetrokken of gewijzigd door het Bestuur. De beroepscode, de klachtprocedure en het klachtenreglement zullen in ieder geval elke vijf jaar worden herzien en indien nodig (eerder) worden aangepast.

TOELICHTING:

Minnelijke poging: MEDIATION PROCEDURE
Het dagelijks bestuur, biedt, wanneer zij meent dat de aard van het geschil zich daartoe leent, partijen de mogelijkheid om het bestaande geschil via Mediation op te lossen. Allereerst stelt het bestuur, nadat beide partijen (klager en aangeklaagde) akkoord zijn over een Mediation traject, de partijen in gelegenheid om uit drie onafhankelijke en professioneel erkende Mediators te kiezen. De Mediator die de meeste stemmen heeft gekregen zal het Mediation traject gaan begeleiden. Binnen vier weken nadat voor Mediation besloten is, stelt het dagelijks bestuur de Mediators aan de partijen voor. Binnen twee weken laten de partijen het bestuur schriftelijk weten wat hun voorkeuren zijn. Binnen twee weken daaropvolgend bericht het bestuur de partijen voor welke mediator uiteindelijk gekozen is door de partijen. De Mediation procedure is niet kosteloos. De kosten hiervan komen voor gezamenlijke rekening van klager en beklaagde. 

 • Indien partijen mediation willen en een mediator hebben gekozen die de mediation gaat leiden, nodigt die mediator hen uit voor een eerste bijeenkomst. 
 • Deze uitnodiging is schriftelijk en gaat vergezeld van de spelregels die voor de mediation en voor de mediator gelden. 
 • Tijdens de eerste bijeenkomst vraagt de mediator partijen uit te spreken wat volgens hen de essentie van het conflict is. Partijen krijgen daarvoor net zoveel tijd als ze nodig hebben. 
 • Emoties worden niet genegeerd maar vooral gerespecteerd. De mediator creëert een veilige sfeer waarin partijen zich vrij kunnen uiten. 
 • De mediator stelt van de punten die partijen willen oplossen een agenda op. 
 • Onder leiding van de mediator spreken partijen vervolgens over de mogelijke oplossingsrichtingen. 
 • Indien partijen samen tot een oplossing komen wordt de oplossing op schrift gesteld. 
 • Partijen krijgen vervolgens de gelegenheid, deze oplossing door een externe deskundige, bijvoorbeeld hun advocaat te laten toetsen. 
 • Indien partijen er zeker van zijn dat de opschrift gestelde oplossing geheel beantwoordt aan wat zij willen dan wordt dat document (de vaststellingsovereenkomst) door partijen ondertekend. Vanaf dat moment is die oplossing voor hen bindend en afdwingbaar. 
 • Deze overeenkomst heeft, net zoals de hele mediation heeft, een vertrouwelijk karakter. 
 • Slechts als beide partijen dat willen, kunnen zij het vertrouwelijke karakter van de overeenkomst opheffen.

 

Dit reglement is opgesteld in juni 2011 en op 1 juli 2011 na goedkeuring door het Bestuur als zodanig aangenomen, en vanaf die datum van kracht geworden.

NB. Het klachtenreglement werd herzien en opnieuw goedgekeurd door het Bestuur op 25 januari 2012.
Research en samenstelling: Dr. Tara Long & mr. H. Hueting. © all rights reserved, June 2011, by  Dr. Tara Long.

Klachtprocedure voor cliënten

Connection | Coniugium klachtprocedure voor cliënten

Geschillen en klachten

Een klacht kan door de klager of zijn/haar nabestaanden worden ingediend maximaal zeven jaar na de laatste behandeldatum/afstuderen.

Graag verwijzen wij u naar ons uitgebreide klachtenreglement, waarvan de klachtprocedure een beknopte weergave is ten behoeve van transparantie en duidelijkheid voor de cliënt.

In geval van een recent geschil of klacht kan een cliënt/student allereerst proberen dit te bespreken met de behandelaar/docent in kwestie. Mochten beide partijen er op deze wijze niet in slagen nader tot elkaar te komen, wordt door het DB (= Dagelijks Bestuur) de hulp van een onafhankelijke mediator (onderhandelaar) ingeroepen.

Mocht ook na deze interventie het geschil en of de klacht blijven bestaan, wordt door het DB na vastgestelde ontvankelijkheid van de klacht, een onafhankelijke ad hoc klachtencommissie van minimaal drie experts bij elkaar geroepen. In ieder geval één van deze experts heeft een juridische achtergrond. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Werkwijze en procedure van de klachtencommissie

De verenigingssecretaris stuurt de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging.

De schriftelijke klacht moet in ieder geval bestaan uit de persoons- en adresgegevens van de klager en de persoons- en adresgegevens van de beklaagde, daarnaast een duidelijke formulering van de klacht als zodanig met eventuele bijlagen als aanvulling en bewijsvoering. (zie voor verdere toelichting het uitgebreide Connection / Coniugium klachtenreglement artikel 4.)

De klachtencommissie moet zijn geformeerd maximaal acht weken, nadat de klacht op schrift bij De Connection / het Coniugium is ingediend en in eerste instantie door het DB ontvankelijk is bevonden. (zie ook artikel 3 en 4 van het Connection / Coniugium klachtenreglement).

Vervolgens krijgt de klachtcommissie zes weken om de klacht definitief ontvankelijk te verklaren en de partijen indien noodzakelijk te horen in een hoorzitting. Wanneer de klacht niet ontvankelijk wordt bevonden door de klachtencommissie krijgt de klager en het DB hiervan schriftelijk en gemotiveerd bericht.

Indien de klachtencommissie besluit tot ontvankelijkheid van de klacht, wordt aangeklaagde verzocht om binnen vier weken nadat de klachtencommissie daarom heeft verzocht, schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht.

De ad hoc geformeerde onafhankelijke klachtencommissie zal oordelen op basis van wat in de beroepscode voor seksuologische lichaamswerkers en hun supervisors is vastgelegd en wat redelijk en billik is in de gegeven situatie. De klachtencommissie oordeelt of een klacht ongegrond, gegrond of gedeeltelijk gegrond is.

Indien een klacht door de klachtencommissie als gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt beoordeeld, stellen zij een advies op schrift en sturen dit advies binnen twee weken door aan het DB.

Mogelijke Sancties

Het DB kan naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie beslissen of en welke sancties van toepassing zijn:

1. De behandelaar/docent wordt gewaarschuwd. 2. De behandelaar/docent wordt berispt en moet na enige verplichte bijscholing/supervisie sessies zijn werkattitude en routine aanpassen en of wijzigen. 3. De behandelaar/docent wordt ernstig berispt, moet werkattitude, routine drastisch wijzigen en mag voor een bepaalde periode geen cliënten meer behandelen en of studenten doceren. In deze periode volgt de behandelaar/docent een intensief bijscholing/supervisietraject. 4. De behandelaar mag voor een maximale periode van vijf jaar geen bestuursfunctie vervullen of zitting nemen in een commissie. 5. De behandelaar/docent wordt geroyeerd uit de beroepsgroep en of van de opleiding verwijderd. Dit royement is levenslang.

Uitspraak klachtencommissie en maatregelen door het DB

De klachtencommissie doet schriftelijk uitspraak aan het DB, maximaal 16 weken, nadat de klacht is ingediend en door de klachtcommissie ontvankelijk is verklaard. De klager en aangeklaagde worden van de uitspraak en het advies van de klachtcommissie aan het DB schriftelijk door de ambtelijk secretaris op de hoogte gesteld. In het geval een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden geldt een maximale termijn van acht weken, gerekend vanaf de dag van de mondelinge behandeling.

De reactie van het DB dient binnen een maand nadat de klachtencommissie daarom heeft verzocht door de klager, aangeklaagde en de klachtencommissie te zijn ontvangen.

Een eventueel ingestelde sanctie door het DB is daarna per direct van kracht. Ook dit wordt schriftelijk meegedeeld door het DB aan de klachtencommissie, klager en de aangeklaagde.

Herzien beroepscode en klachtenreglement

De beroepscode, de klachtprocedure en het klachtenreglement zullen in ieder geval elke vijf jaar worden herzien en indien nodig (eerder) worden aangepast.

All copyrights reserved by: Dr. Tara Long, © 10 januari 2009,  2 maart 2010, 6 juli 2011.

Research en concept: Dr. Tara Long.

 

Holistische geneeskunde met als specialisme seksuologische disfuncties en problematiek.

11. Het gebied van de holistische geneeskunde met als specialisme seksuologische disfuncties en problematiek.

Het gebied van de holistische geneeskunde met als specialisme seksuologische disfuncties en problematiek. Hierin zijn therapeuten en medici werkzaam zoals bijvoorbeeld (arts) acupuncturisten, (arts)homeopaten, ayurvedische artsen en antroposofische artsen, die cliënten en patiënten behandelen volgens bovenstaande holistische geneeswijzen en inzichten.

Functie en opleidingseisen:
Het Coniugium hanteert als minimale opleidingseis dat de medici en therapeuten met als titel: D.HSM (Doctor of Holistic Sexological Medicine) een erkende Nederlandse of Europese opleiding moeten hebben afgerond als basisarts (MD) of gezondheidstherapeut. Tevens moeten zij zijn opgeleid via erkende Nederlandse en of Europese opleidingen tot homeopaat, acupuncturist of antroposofisch geneeskundige.
Daarnaast moeten zij aantoonbare kennis hebben van seksualiteit en intimiteit bij volwassenen en daarbij drie jaar professionele ervaring hebben op het gebied van complementaire en of integrale seksuologische paramedische hulpverlening om als registerlid geregistreerd te kunnen worden in het beroepsregister. Voor de goede orde, deze medici raken patiënten uitsluitend aan op medische basis en wijze. Zij mogen patiënten beslist nooit intiem en of seksueel aanraken!
 
Laatst aangepast op maandag, 16 mei 2011

Somatisch gericht seksuoloog

12. Somatisch gericht seksuoloog.

Een somatisch gericht seksuoloog is een seksuoloog die werkt volgens de principes van de lichaamsgerichte psychotherapie. Hierbij is het lichaam het uitgangspunt van het therapeutisch proces. Bij lichaamsgerichte therapie gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer men voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die volgens de theorie van lichaamsgerichte therapie uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen houding, hoofdpijn, buikpijn, etc. Maar natuurlijk ook in klachten van seksuologische aard, die zich kunnen uiten in seksuele disfuncties zoals psychisch gerelateerde erectieproblemen en -stoornissen bij mannen en bijvoorbeeld vaginistische klachten bij vrouwen.

In een lichaamsgerichte therapie leert de cliënt zich bewust te worden van de psychologische betekenis van het lichaam. Zo ontstaat er een groter inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. De cliënt wordt vervolgens door de therapeut aangemoedigd deze lichamelijke beleving te uiten, zowel lijfelijk als verbaal. Dit zorgt voor een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest, waardoor er gewerkt kan worden aan de psychische en lichamelijke klachten van de cliënt.

Binnen de lichaamsgerichte therapie bestaat er een groot aantal richtingen, technieken en methoden. Bij elk van deze therapievormen wordt er aandacht besteed aan een of meer van de volgende lichaamskenmerken: lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving. Massages kunnen ook een deel uitmaken van lichaamsgerichte therapie. Het doel bij lichaamsgerichte therapie is telkens het verminderen van psychische klachten door het opheffen van lichamelijke blokkades. Om dit doel te bereiken gaat lichaamsgerichte psychotherapie vaak ook gepaard met therapeutische gesprekken.
Een somatisch gericht seksuoloog heeft een traditionele opleiding gevolgd tot klinisch seksuoloog en heeft daarnaast een lichaamsgerichte opleiding gevolgd tot bijvoorbeeld postural integration therapeut, bio-energetisch therapeut, enz..

De somatisch gericht seksuoloog mag de cliënt aanraken, maar mag nimmer seksueel aanraken! Mocht het nodig zijn dat de cliënt ook seksuele aanraking behoeft, dan kan de somatische seksuoloog doorverwijzen naar practitioners die deze vorm van behandeling aanbieden, zoals surrogaat partners, sekszorgverleners en of seks-coaches.
 
Functie- en opleidingseisen:
Het Coniugium hanteert als minimale opleidingseis dat een lichaamsgericht seksuoloog (met de titel: Som. S.) afgestudeerd moet zijn in een sociaal wetenschappelijke Master (MSc) of als Master (MA, MSc) daarnaast afgestudeerd moet zijn in de klinische seksuologie. Daarnaast is deze seksuoloog bijgeschoold op het gebied van seksuologisch integraal lichaamswerk en of haptonomie en heeft tevens drie jaar professionele ervaring als seksuologisch begeleider/procescoach/therapeut om als registerlid geregistreerd te kunnen worden in het beroepsregister. Deze seksuoloog is gerechtigd om hands-on te werken, maar raakt cliënten nimmer op een seksuele manier aan.
 
Laatst aangepast op maandag, 16 mei 2011

Onderzoek, onderwijs en ontwikkeling

10. Het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van bovengenoemde deelgebieden.

Het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van bovengenoemde deelgebieden. Dit zijn de door de Connection / het Coniugium aangewezen onderzoekers, lectoren en ontwikkelaars. Zij doceren binnen het complementaire, integrale en transpersoonlijke seksuologische vakgebied en verrichten onderzoek naar de deelgebieden binnen de complementaire, integrale en transpersoonlijke seksuologische hulpverlening en zorg.

Functie- en opleidingseisen:
Het Coniugium hanteert als minimale opleidingseis dat docenten/onderzoekers, HBO en universitair docenten en lectoren (met de titels: RCS en of LCS) afgestudeerd moeten zijn en in bezit zijn van een sociaal wetenschappelijke Post-graduate opleiding (MPhil / PhD / Dpsy, etc) met bijvoorbeeld als specialisatie onderzoekspsychologie, seksuologie, of afgestudeerd zijn als geaccrediteerd en gespecialiseerd homeopaat of acupuncturist om als registerlid geregistreerd te kunnen worden in het beroepsregister. Onderzoekers en docenten dienen een sterke affiniteit met en kennis van seksuologisch lichaamswerk en of tantra te hebben en bij voorkeur ook kennis te hebben van transpersoonlijke en of integrale psychologie/seksuologie. Voor de goede orde deze professionals werken altijd hands-off! Met als uitzondering de para-medici volgens het gebruikelijke klinische en medische protocol.

Laatst aangepast op maandag, 16 mei 2011