Klachtprocedure voor cliënten

Connection | Coniugium klachtprocedure voor cliënten

Geschillen en klachten

Een klacht kan door de klager of zijn/haar nabestaanden worden ingediend maximaal zeven jaar na de laatste behandeldatum/afstuderen.

Graag verwijzen wij u naar ons uitgebreide klachtenreglement, waarvan de klachtprocedure een beknopte weergave is ten behoeve van transparantie en duidelijkheid voor de cliënt.

In geval van een recent geschil of klacht kan een cliënt/student allereerst proberen dit te bespreken met de behandelaar/docent in kwestie. Mochten beide partijen er op deze wijze niet in slagen nader tot elkaar te komen, wordt door het DB (= Dagelijks Bestuur) de hulp van een onafhankelijke mediator (onderhandelaar) ingeroepen.

Mocht ook na deze interventie het geschil en of de klacht blijven bestaan, wordt door het DB na vastgestelde ontvankelijkheid van de klacht, een onafhankelijke ad hoc klachtencommissie van minimaal drie experts bij elkaar geroepen. In ieder geval één van deze experts heeft een juridische achtergrond. De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Werkwijze en procedure van de klachtencommissie

De verenigingssecretaris stuurt de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging.

De schriftelijke klacht moet in ieder geval bestaan uit de persoons- en adresgegevens van de klager en de persoons- en adresgegevens van de beklaagde, daarnaast een duidelijke formulering van de klacht als zodanig met eventuele bijlagen als aanvulling en bewijsvoering. (zie voor verdere toelichting het uitgebreide Connection / Coniugium klachtenreglement artikel 4.)

De klachtencommissie moet zijn geformeerd maximaal acht weken, nadat de klacht op schrift bij De Connection / het Coniugium is ingediend en in eerste instantie door het DB ontvankelijk is bevonden. (zie ook artikel 3 en 4 van het Connection / Coniugium klachtenreglement).

Vervolgens krijgt de klachtcommissie zes weken om de klacht definitief ontvankelijk te verklaren en de partijen indien noodzakelijk te horen in een hoorzitting. Wanneer de klacht niet ontvankelijk wordt bevonden door de klachtencommissie krijgt de klager en het DB hiervan schriftelijk en gemotiveerd bericht.

Indien de klachtencommissie besluit tot ontvankelijkheid van de klacht, wordt aangeklaagde verzocht om binnen vier weken nadat de klachtencommissie daarom heeft verzocht, schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht.

De ad hoc geformeerde onafhankelijke klachtencommissie zal oordelen op basis van wat in de beroepscode voor seksuologische lichaamswerkers en hun supervisors is vastgelegd en wat redelijk en billik is in de gegeven situatie. De klachtencommissie oordeelt of een klacht ongegrond, gegrond of gedeeltelijk gegrond is.

Indien een klacht door de klachtencommissie als gegrond of gedeeltelijk gegrond wordt beoordeeld, stellen zij een advies op schrift en sturen dit advies binnen twee weken door aan het DB.

Mogelijke Sancties

Het DB kan naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie beslissen of en welke sancties van toepassing zijn:

1. De behandelaar/docent wordt gewaarschuwd. 2. De behandelaar/docent wordt berispt en moet na enige verplichte bijscholing/supervisie sessies zijn werkattitude en routine aanpassen en of wijzigen. 3. De behandelaar/docent wordt ernstig berispt, moet werkattitude, routine drastisch wijzigen en mag voor een bepaalde periode geen cliënten meer behandelen en of studenten doceren. In deze periode volgt de behandelaar/docent een intensief bijscholing/supervisietraject. 4. De behandelaar mag voor een maximale periode van vijf jaar geen bestuursfunctie vervullen of zitting nemen in een commissie. 5. De behandelaar/docent wordt geroyeerd uit de beroepsgroep en of van de opleiding verwijderd. Dit royement is levenslang.

Uitspraak klachtencommissie en maatregelen door het DB

De klachtencommissie doet schriftelijk uitspraak aan het DB, maximaal 16 weken, nadat de klacht is ingediend en door de klachtcommissie ontvankelijk is verklaard. De klager en aangeklaagde worden van de uitspraak en het advies van de klachtcommissie aan het DB schriftelijk door de ambtelijk secretaris op de hoogte gesteld. In het geval een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden geldt een maximale termijn van acht weken, gerekend vanaf de dag van de mondelinge behandeling.

De reactie van het DB dient binnen een maand nadat de klachtencommissie daarom heeft verzocht door de klager, aangeklaagde en de klachtencommissie te zijn ontvangen.

Een eventueel ingestelde sanctie door het DB is daarna per direct van kracht. Ook dit wordt schriftelijk meegedeeld door het DB aan de klachtencommissie, klager en de aangeklaagde.

Herzien beroepscode en klachtenreglement

De beroepscode, de klachtprocedure en het klachtenreglement zullen in ieder geval elke vijf jaar worden herzien en indien nodig (eerder) worden aangepast.

All copyrights reserved by: Dr. Tara Long, © 10 januari 2009,  2 maart 2010, 6 juli 2011.

Research en concept: Dr. Tara Long.