Klachtenreglement

1

KLACHTENREGLEMENT VAN DE CONNECTION / HET CONIUGIUM

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. Voor

zover enige term in dit reglement afwijkt van die in de Statuten van de Connection,

prevaleert de definitie in de Statuten.

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

a.

klachtencommissie: een onafhankelijke ad hoc samengestelde commissie die een door

de klager ingediende klacht onderzoekt en daarover een rechtens niet afdwingbare

ui

tspraak doet, eventueel vergezeld van (dwingende) adviezen aan de aangeklaagde

en/of klager

b.

klager: de persoon welke ingevolge dit reglement bevoegd is tot het indienen van een

klacht.

c.

aangeklaagde: het lid van het Coniugium of het voor hem werkzame personeel, tegen

wie de klacht zich richt.

d.

Connection platform voor complementaire, integrale en transpersoonlijke

seksuologische hulpverlening en zorg. Het Coniugium beroepsorganisatie van

professionals werkzaam in de complementaire, integrale en transpersoonlijke

seksuologische hulpverlening en zorg.

e.

lid van de Connection / het Coniugium: degene die ingevolge artikel X van de Statuten

van de

Connection / het Coniugium als lid van de beroepsvereniging voor

complementaire, integrale en transpersoonlijke seksuologische hulpverlening en zorg

is geaccepteerd of toegelaten.

f. bestuur: het dagelijks

bestuur van de Connection / het Coniugium.

g.

adviesraad (Advisory Board): het algemeen bestuur of de adviesraad van de

Connection / het Coniugium.

h. a

mbtelijk secretaris: degene die als zodanig is aangewezen door het bestuur

2. Dit reglement heeft zowel betrekking op de behandeling van zogenaamde externe klachten

als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, als op interne klachten, als bedoeld in artikel 3,

derde lid.

3. Als interne klachten gelden:

a.

klachten van het ene Connection / Coniugium-lid tegen het andere, tenzij klager als

cliënt in de zin van de beroepscode in een relatie tot de aangeklaagde staat.

b.

klachten van personeelsleden van aangeklaagde, tenzij klager als cliënt in de zin van

de beroepscode in een relatie tot de aangeklaagde staat.

Artikel 2

Doelstelling van deze klachtenregeling is:

a.

Recht doen aan de individuele klager.

 

b.

Het zo mogelijk herstellen van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde.

 

2

c.

Het verzamelen van klachten teneinde een beter zicht te krijgen op mogelijke

 

tekortkomingen het professionele contact van de hands-

on practitioners, integrale,

transpersoonlijke en somatisch gerichte seksuologen en proces

-coaches, teneinde in

voorkomende gevallen aanbevelingen aan het Bestuur te doen die leiden tot

verbeteringen in de aangeboden hulpverlening en of zorg.

d.

Voorzien in een laagdrempelige klachtenregeling zoals voorgeschreven in de Wet

Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Artikel 3

1. De rechts

- of natuurlijke persoon die gevolgen ondervindt of heeft ondervonden van een

gedraging van een lid van de Connection / het Coniugium dan wel een gedraging van het voor

dit lid werkzame personeel, in het kader van een direct of indirect professioneel

-seksuologisch

 

(hands-

on) contact, is bevoegd tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

2. Eveneens bevoegd tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie is de

vertegenwoordiger of nabestaande(n) van de persoon als bedoeld in lid 1.

3. Het lid van de Connection / het Coniugium of een personeelslid van een lid van de

Connection / het Coniugium is bevoegd tegen een (ander) lid een interne klacht in te dienen

als hij/zij gevolgen ondervindt of heeft ondervonden van een gedraging van het lid van de

Connection / het Coniugium dan wel een gedraging van het voor dit lid werkzame personeel.

4. Onder gedraging als genoemd in lid 1 wordt verstaan enig handelen of nalaten zowel als het

nemen van een beslissing met gevolgen voor de klager.

5. Van dit reglement zijn uitgesloten:

a.

klachten op arbeidsrechtelijk terrein van personeelsleden van aangeklaagde, ter zake

waarvan de gewone rechter, sectie Kanton, bevoegd is.

b.

klachten ter zake waarvan door klager reeds bij de gewone rechter een procedure is

aangespannen.

c.

klachten tegen de Connection / het Coniugium als vereniging.

 

d.

anonieme klachten.

Artikel 4

1. Een klacht dient door of namens de klager dan wel zijn nabestaanden, schriftelijk te worden

ingediend bij de secretaris van de beroepsorganisatie, indien de klacht in eerste instantie en bij

eerste lezing ontvankelijk wordt verklaard (na een eventueel ingezet en gestrand

mediation

traject

door een professionele, door het Connection bestuur aangewezen, mediator), hevelt de

secretaris de klacht over aan de

door het DB bestuur ad hoc aangestelde klachtcommissie en

de ambtelij

k secretaris in deze.

2. Het klaagschrift bevat tenminste:

a.

een omschrijving van het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft,

 

b.

naam en adres van de klager,

 

Ontvankelijkheid

3

c.

naam en adres van de aangeklaagde,

 

d.

indien van toepassing, naam en adres van degene die de klager vertegenwoordigt.

3. Klachten zijn verjaard indien zij een handelen of nalaten betreffen dat meer dan

zeven jaar

geleden heeft plaats gehad, met dien verstande dat de termijn van

zeven jaar niet eerder ingaat

dan de dag waarop klager meerderjarig is geworden.

Artikel 5

1. De verenigingssecretaris stuurt de klager binnen vier weken na ontvangst van de klacht een

ontvangstbevestiging.

2. De verenigingssecretaris controleert binnen een termijn van vier weken nadat de klacht is

ontvangen, of voldaan is aan de formele vereisten van artikel 4, en of de omschrijving van de

klacht op het eerste gezicht voldoende duidelijk is.

3. Indien bepaalde vereisten ontbreken die nog hersteld kunnen worden dan wel de klacht

onvoldoende duidelijk is, geeft de verenigingssecretaris de klager de gelegenheid schriftelijke

aanvullende informatie te verstrekken. Zo nodig verleent de verenigingssecretaris de klager

hierbij hulp

. Hiervoor krijgt de klager maximaal vier weken de tijd.

4. Wanneer de klacht ontvankelijk is bevonden stelt het dagelijks bestuur binnen acht

weken

een ad hoc klachtcommissie samen waarin ten minste zitting hebben: 1 onafhankelijk jurist, 1

Connection dagelijks bestuurslid of algemeen bestuurslid, 1 (externe) deskundige. De

klachtcommissie bestaat maximaal uit 5 leden. De klachtencommissie wordt bijgestaan door

een ambtelijk secretaris.

4. De ambtelijk secretaris stuurt de klacht door naar de leden van de

Klachtcommissie, zodra

aan het bepaalde in artikel 4 is voldaan.

5. Gelijktijdig stuurt de ambtelijk secretaris de klacht ter kennisneming door naar de

aangeklaagde.

Artikel 6

1. De Commissie onderzoekt nadat de klacht is ontvangen van de ambtelijk secretaris

nogmaals grondig

de ontvankelijkheid van de klacht op grond van de vereisten genoemd in dit

klachtenreglement.

2. Indien de klachtencommissie besluit tot ontvankelijkheid van de klacht, wordt

aangeklaagde verzocht om binnen

vier weken nadat de klachtencommissie daarom heeft

verzocht, schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht.

3. Indien de klacht een juridische aansprakelijkheidsstelling voor schade omvat of de inhoud

van de klacht van bijzondere aard blijkt, bijvoorbeeld vanwege een complexe hulpverlenings

medisch,

of juridisch-

technische situatie of vanwege niet onaannemelijke, zware of herhaalde

aantijgingen tegen de aangeklaagde, kan de klachtencommissie, met instemming van de

klager, besluiten de klacht voor behandeling door te verwij

zen naar een externe

Tuchtrechtcommissie

zoals bijvoorbeeld de TBNG (Stichting Tuchtrecht voor

 

4

Beroepsbeoefenaren binnen de Natuurlijke Gezondheidszorg)

, dan wel klager adviseren de

klacht voor te leggen aan een andere geëigende instantie.

4. Indien de klager niet instemt met een voorgenomen besluit van de Klachtencommissie als

bedoeld in lid 3, beperkt de behandeling van de klacht door de Klachtencommissie zich tot het

uitspreken van een globaal oordeel over de gedraging welke het onderwerp vormt van de

k

lacht.

Artikel 7

1. De Klachtencommissie komt bijeen wanneer en zo vaak de voorzitter van de

klachtcommissie, in overleg met de ambtelijk secretaris, in zake een bepaalde klacht dit nodig

acht.

2. De vergadering heeft een besloten karakter.

Artikel 8

1. De Commissie kan nadere schriftelijke of mondelinge inlichtingen vragen aan klager,

aangeklaagde en/of derden, waaronder zijdelings betrokkenen en deskundigen.

2. Indien de Commissie dit noodzakelijk acht, kunnen klager, aangeklaagde, alsmede andere

bi

j de procedure betrokkenen worden opgeroepen voor een mondelinge behandeling.

Artikel 9

Klager en aangeklaagde kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een advocaat of adviseur.

Artikel 10

1. De Commissie doet schriftelijk en gemotiveerd uitspraak, uiterlijk binnen vier

maanden

nadat de Commissie de klacht van de secretaris heeft ontvangen ingevolge artikel 5, tenzij een

mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. In het laatste geval geldt een maximale

termijn van acht

weken, gerekend vanaf de dag van de mondelinge behandeling.

Deze uitspraak wordt naar klager, aangeklaagde en het dagelijks bestuur gezonden.

2. Indien bovenstaande termijnen door omstandigheden overschreden dreigen te word

en,

bericht de Commissie de klager en de aangeklaagde hiervan tijdig onder vermelding van de

nieuwe termijn waarop de Commissie uiterlijk uitspraak zal doen.

Artikel 11

1. Het bestuur deelt, indien de Klachtencommissie daarom verzoekt, zowel de klager als de

commissie schriftelijk en gemotiveerd mede of het maatregelen neemt naar aanleiding van de

uitspraak van de commissie, en zo ja, welke.

2. De reactie van het bestuur dient binnen een maand nadat de Klachtencommissie daarom

heeft verzocht door de klager en Commissie te zijn ontvangen.

5

3. Indien deze termijn dreigt overschreden te worden, bericht het bestuur de klager en de

Klachtencommissie hiervan tijdig, onder vermelding van de nieuwe termijn waarop de het

bestuur zal reageren.

Artikel 12

Indien d

e aangeklaagde, ook na een aanmaning hiertoe, geen medewerking verleent aan het

onderzoek van de Commissie, kan de Commissie het Bestuur in overweging geven hierover

een klacht in te dienen bij

een externe Tuchtrechtcommissie of de Inspectie Volksgezondheid

te verwittigen.

Artikel 13

1. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe

geëigende instantie die de klacht in behandeling kan nemen,

zoals de Inspectie

Volksgezondheid

, de burgerrechter of strafrechter, het Tuchtcollege voor Beroepsbeoefenaren

binnen de Natuurlijke Gezondheidszorg

of interne klachtencommissies of

 

tuchtrechtcommissies van verenigingen van beroepsbeoefenaren, anders dan de

Connection /

 

Coniugium

, waarbij aangeklaagde is aangesloten.

2. Als de klager hiertoe besluit, dient hij of zij dit de Commissie onverwijld mede te delen.

3. Indien de Commissie dit opportuun acht, kan de Klachtencommissie, met instemming van

de klager, besluiten de klacht niet (verder) te behandelen dan wel op te schorten, als deze is

voorgelegd aan instanties zoals hierboven bedoeld.

Artikel 14

1. De Klachtencommissie treedt op in een samenstelling van tenminste drie en ten hoogste vijf

leden, waaronder in alle gevallen een onafhankelijk voorzitter/jurist die geen lid is van de

Connection / het Coniugium.

2. Voor elk van de leden van de Commissie kan een lid

-plaatsvervanger worden benoemd

indien wenselijk en of noodzakelijk. In ieder geval wordt voor de onafhankelijk

voorzitter/jurist een lid

-plaatsvervanger benoemd die geen lid is van de Connection / het

Coniugium.

3. Leden en leden

-plaatsvervangers worden ad-hoc benoemd door het Bestuur. De leden en

 

leden-

plaatsvervangers zijn herbenoembaar.

5. De Commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris, als

zodanig aangewezen door het Bestuur.

6. De ambtelijk secretaris kan de vergadering van de Commissie zo nodig bijwonen, doch

heeft geen stemrecht.

Samenloop van de klachtenprocedure met procedures bij andere instanties

Taken en samenstelling van de commissie

6

A

rtikel 15

1. Een lid van de klachtencommissie kan zich verschonen en kan worden gewraakt, indien er

te zijnen aanzien feiten en omstandigheden bestaan, waardoor in het algemeen de

onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2. Over de wraking wordt door de overige leden van de klachtencommissie zo spoedig

mogelijk beslist. In geval van staken van de stemmen is het verzoek tot wraking toegewezen.

3. Tegen een afwijzende beslissing inzake wraking staat geen beroep open.

4. Ee

n lid, dat zich heeft verschoond, dan wel een gewraakt lid kan door plaatsvervangers

vervangen worden.

Artikel 16

Leden en leden-

plaatsvervangers van de Commissie, evenals de ambtelijk secretaris, hebben

 

een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie in of voor

de Commissie bekend is geworden.

Artikel 17

1. De Commissie brengt over elk kalenderjaar een openbaar verslag uit, waarin het aantal en

de aard van de door de Commissie behandelde klachten worden aangegeven. In het

jaarverslag worden geen tot individuele personen herleidbare gegevens opgenomen.

2. Het bestuur zendt het verslag voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar aan de

bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 18

1. De klachtenprocedure is kosteloos. Dit geldt niet voor de eventuele kosten van een

advocaat of adviseur als bedoeld in artikel 9.

2. Kosten van eventuele externe deskundigen en getuigen worden gedragen door degene die

deze heeft ingeschakeld c.q. door de commissie heeft doen horen. Indien de klacht gegrond

wordt verklaard en de kosten redelijkerwijs gemaakt moesten worden, k

an de commissie

bepalen dat de aangeklaagde deze kosten dient te dragen.

Artikel 19

Dit reglement kan worden ingetrokken of gewijzigd door het Bestuur, de Klachtencommissie

gehoord hebbende.

Dit reglement is opgesteld op

na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur als

 

zodanig aangenomen

, en vanaf die datum van kracht geworden.

© all rights reserved, June 2011,

by Dr. Tara long.

 

Slotbepalingen

1 juli 2011